Committee & Members

Dr.  Mohan  Lakhey

Mr. C.L. Sarawagi

Mr. Neema   Lama

Mr. Pashupati Bikram Shah

Mr.Kishore Chandra Gautam

Mr. Shudarshan Bd. Shakya         ……….. Chairman

Dr. Deepak Shakya                          ……….. Secretary

Mr.  Mohan Pradhan                       ………… Member

Mrs.Madhu Rana                            ………….. Member

Mr.  Ashok Baidya                          ……….. Member

Mr. Ashok Temani                         ………. Member

Mr. Binay Shrestha                      ……….. Principai (BIM)

Mr. Hari Ratna Tuladhar            ………. Principal (BPC)

Dr. Deepak Shakya = Executive Director

Mr. Bnay Shresstha =Principal ((BIM)

Mr. Yugalkishore P. Sah = Academic Director

Mr. HR Tuladhar = Principal (BPC)

Mr. Br. Binay Thakur =co ordinator